top of page

Сэтгэл өвдөх

Сэтгэл өвдөх нь зөвхөн цээж хэсгээр хөндүүр оргих асуудал биш билээ.

Хэрвээ:

- жижиг сажиг зүйл дээр байнга санаа зовох

- бүх асуудлыг өөрийн хараа хяналтад байлгаж гэж хичээх

- сүүлийн мөчид амлалт өгөх эсвэл амлалтаасаа буцах

- хэрэгтэй чухал ажлаа хэдэн долоон хоног, сараар хойшлуулах

- орчны дуу чимээнд хэт мэдрэмтгий болох

- аливаа асуудал болгоныг өөр дээрээ тусгаж авах

- өөрт тааламжгүй байгаа нөхцөл байдалд хурдан дасах буюу асуудалд хурдан бууж өгч эвлэрэх гэх мэт шинж тэмдгүүд сэтгэлээр хямарсан үед илэрдэг.


Хэрвээ хэн нэгэн танд таагүй хандах юм бол шууд хувийн дүгнэлт хийж бүү шүүмжлээрэй. Магадгүй сэтгэл нь хямарсан байж болох юм.


6 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page