top of page

... эргэж бүү хар

Алдсан ч оносон ч эргэж бүү хар

Ахиад шинээр эхлэ эргэж бүү хар

Бусдын үгийг бүү тоо эргэж бүү хар

Бодолдоо үнэнч бай эргэж бүү хар


Ирсэн замаараа буцах гээгүй л юм бол эргэж бүү хар

Ирж буй цаг хугацаатай нөхөрлөөд эргэж бүү хар

Өөрийгөө бусдаас бүү хайгаарай эргэж бүү хар

Өөртөө л итгэлтэй байгаарай эргэж бүү хар


2 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page