top of page

Tа бол цорын ганц төгс хуулбар

Цэцэг хэзээ ч бусад цэцэгтэйгээ өрсөлдөггүй, учир нь өөрийнхөө оршихуйг бүрэн мэдэрдэг. Түүнтэй адил эмэгтэй хүн бусад эмэгтэйтэй өрсөлдөх хэрэггүй. Өөрийнхөө оршихуйг мэдэрхэд л хангалттай. Учир нь та бол цорын ганц төгс хуулбар.

3 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page